Ludzie nie dlatego
przestają się bawić,
że się starzeją,
lecz starzeją się,
bo się przestają bawić.
Mark Twain
Strona główna
STATUT STOWARZYSZENIA
AKADEMIA PEŁNI ŻYCIA
im. Joanny Boehnert

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1


1. Stowarzyszenie o nazwie "STOWARZYSZENIE AKADEMIA PEŁNI ŻYCIA im Joanny Boehnert", zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie jakości życia ludzi w średnim i starszym wieku.
2. Stowarzyszenie może działać jako Uniwersytet Trzeciego Wieku.

§2


Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§3


1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z póź.zm), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
3. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoja nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§4


Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§5


Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6


Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§7


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


Rozdział II


Cele i formy działania


§8


Przedmiotem i podmiotem wszelkich działań Stowarzyszenia są osoby w średnim i starszym wieku. Tak więc wszystkie cele i działania wymienione w kolejnych paragrafach - nawet jeśli nie jest to jawnie wskazane - dotyczą tej właśnie grupy osób.

§9


Celami Stowarzyszenia są:
1. propagowanie i wspieranie wszelkich form edukacji, kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju osobowości osób w średnim i starszym wieku;
2. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek;
3. dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku dojrzałym, w tym zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości;
4. umożliwianie i ułatwianie seniorom dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki;
5. propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzynarodowych, w tym działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
6. wspieranie i ułatwianie kontaktów międzypokoleniowych;
7. przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi dojrzałych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8. popieranie, prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych dotyczących problematyki ludzi w wieku dojrzałym;
9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej;
10. wspieranie działań na rzecz kultury i sztuki oraz ochrony ich dóbr;
11. propagowanie zdrowego stylu życia;
12. propagowanie i popieranie przedsiębiorczości wśród ludzi w wieku dojrzałym;
13. promocja i organizacja wolontariatu;
14. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, lub informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na rzecz osób dojrzałych.

§10


Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;
2. prowadzenie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
3. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej;
4. organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów i imprez kulturalnych;
5. współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi;
6. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi;
7. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
8. doradztwo prawne, psychologiczne, medyczne i inne;
9. popularyzowanie światowej literatury dotyczącej problematyki ludzi dojrzałych;
10. prowadzenie i wspieranie organizacyjne działalności naukowej i badawczej;
11. współpracę z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą;
12. organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym;
13. budowanie kontaktów międzyludzkich opartych na przyjaźni i solidarności, oraz krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich;
14. stworzenie przestrzeni do realizacji własnych zainteresowań, pomysłów i projektów;
15. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów dotyczących ludzi dojrzałych;
16. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;
17. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych;

§11 (skreślony)


§12


1. Realizując cele, o których mowa w § 9 Statutu, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
2. Zatrudniony pracownik może być członkiem Stowarzyszenia.

§13


1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach prawa, także poprzez swoje jednostki organizacyjne.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jego członków, także gdy są pracownikami.
3. Stowarzyszenie może na podstawie uchwały Zarządu prowadzić działalność gospodarczą. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej zostanie również określony uchwałą Zarządu.
4. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 13 pkt. 3, może być prowadzona przez tworzone dla tego celu zakłady własne Stowarzyszenia. Zakład własny Stowarzyszenia powoływany jest na podstawie uchwały Zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia powołując zakład ustala regulamin jego funkcjonowania, wyodrębnia majątek (środki) powierzone dla prowadzenia działalności i ustala zasady rozrachunku oraz udziela pełnomocnictwa osobie powoływanej do kierowania zakładem.
6. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 14


Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

§ 15

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozdział III


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§16


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków-uczestników,
2. członków zwyczajnych,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.

§17


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§18


Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, także nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
1. akceptuje cele Stowarzyszenia
2. przedstawi ustną rekomendację jednego członka zwyczajnego lub dwóch członków uczestników i złoży deklarację członkowską
3. zostanie zatwierdzona przez Zarząd

§19


1. Członek uczestnik ma prawo:
1. korzystać z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, zgodnie z ustalonymi regulaminami,
2. brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. uzyskać status członka zwyczajnego.
2. Członek uczestnik obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i poleceń władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek członkowskich,
3. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§20


Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, także niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
1. przez co najmniej pół roku była członkiem uczestnikiem,
2. akceptuje statut Stowarzyszenia,
3. złoży pisemny wniosek o uzyskanie statusu członka zwyczajnego,
4. przedstawi pisemną rekomendacje co najmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
5. zostanie zatwierdzona przez Zarząd.

§21


1. Członek zwyczajny ma prawo:
1. korzystać z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, zgodnie z ustalonymi regulaminami,
2. brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
4. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
5. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
6. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
7. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§22


Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie członkami zwyczajnymi.

§23


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc, złoży pisemną deklarację i zostanie zatwierdzona przez Zarząd.
2. Członek wspierający ma prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
2. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§24


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy ma prawo:
1. brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
2. korzystać z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, zgodnie z ustalonymi regulaminami,
3. brać udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
5. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
6. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
6. Członek honorowy obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia,
2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§25


Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia, dla członków uczestników, oraz w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia dla pozostałych członków. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§26 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. uchwały Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
5. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§27


Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia


§28


Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem",
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
3. Komisja Rewizyjna.

§29


1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem §30 pkt. 2, w głosowaniu tajnym, o ile nie został przyjęty wniosek o głosowaniu jawnym.

§30


1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §42 pkt. 1, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem pkt. 2, w głosowaniu jawnym, o ile nie został przyjęty wniosek o głosowaniu tajnym.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 10 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§31


1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Kooptacja może nastąpić również, gdy liczba członków danego organu jest mniejsza od maksymalnej przewidzianej w statucie. Stworzenie takiej możliwości wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wybierające dany organ.

Walne Zgromadzenie Członków


§32


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad, wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków z wyjątkiem sytuacji opisanych w §42p. 1 i §43 p. 1.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie uczestnicy, wspierający i zaproszeni goście.
6. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie wytycznych oraz ramowych planów działania Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6. uchwalanie zmian Statutu,
7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia


§33


1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia i składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i od 0 do 2 członków.
3. Zarząd odwołuje i powołuje Walne Zgromadzenie na 3 - letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§34


1. Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3. tworzenie szczegółowych planów pracy Stowarzyszenia na podstawie wytycznych Walnego Zgromadzenia,
4. regulacje wszelkich spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej,
5. (skreślono)
6. podjęcie decyzji o zarejestrowaniu statusu organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym,
7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
10. ustalanie wysokości i sposobu opłacania składek członkowskich oraz wpisowego,
11. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
12. podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków,
13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
14. powoływanie i odwoływanie organów Stowarzyszenia o charakterze doradczym i opiniotwórczym,
15. powoływanie i odwoływanie sekcji i jednostek Stowarzyszenia, przeznaczonych do realizacji określonych zadań,
16. tworzenie, współtworzenie, zatwierdzanie i modyfikacja regulaminów pracy sekcji i jednostek Stowarzyszenia, przeznaczonych do realizacji określonych zadań.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, organów doradczych, sekcji i jednostek Stowarzyszenia oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

§35


Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, z których jeden jest Prezesem lub Wiceprezesem.

Komisja Rewizyjna


§36


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V


Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa


§37


1. Majątek Stowarzyszenia to nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,
7. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
8. wpływy z 1%.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§38


Składki członkowskie winny być opłacane w trybie, terminie i wysokości określonej przez Zarząd w podjętej uchwale.

§39


1. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i przeznaczać osiągane dochody na cele statutowe na podstawie uchwały Zarządu.

§ 40


1. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na działalność statutową. Na mocy uchwały Zarządu, dochody z działalności gospodarczej mogą być w części przeznaczone na działalność gospodarczą Stowarzyszenia.
2. Zakłady własne mają prawo do dysponowania funduszami powstałymi ze źródeł innych niż środki władz Stowarzyszenia - zgodnie z regulaminem i planem finansowym. Komisja Rewizyjna ma obowiązek kontroli sposobu gospodarowania tymi funduszami.

§41


Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI


Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§42


1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, z zastrzeżeniem opisanym w §30 pkt. 2.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§43


1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, z zastrzeżeniem opisanym w §30 pkt. 2.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.


Engine by Piotr Skowronek